Oferuję opracowanie audytów energetycznych budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową jak również projektowanych charakterystyk energetycznych.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:

 

Przeniesienie własności:

 

  • budynku,

 

  • lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową, będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,

 

  • Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

  • zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

 

 • Powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

 
Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

 

Upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

W wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 • Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 • Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

 • Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

 • Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

 • Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);

 • Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

 • Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuję w dwóch oryginalnych egzemplarzach, oprawionych w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oraz dodatkowo w formie elektronicznej.

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de
 
 
     
 
   
Contribute!
Books!
Shop!